KMALU OBJAVA JAVNIH RAZPISOV; UKREPA 113, 322, 323

03.01.2012
KMALU OBJAVA JAVNIH RAZPISOV; UKREPA 113 - ZGODNJE UPOKOJEVANJE KMETOV, UKREPA 322 - OBNOVA IN RAZVOJ VASI TER UKREPA 323- OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE DEDIŠČINE PODEŽELJ


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo 6. 1. 2012 v Uradnem listu RS objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP), in sicer iz naslova ukrepa - 113 »Zgodnje upokojevanje kmetov«, 322 »Obnova in razvoj vasi« ter 323 »Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja«.
 
Zgodnje upokojevanje kmetov

Javni razpis bo odprt od naslednjega dne po objavi v uradnem listu do zaprtja, ki bo objavljen na spletni strani MKGP. Okvirna višina sredstev znaša do vključno 600.000 evrov za odobrene letne rente upravičencem. Predmet podpore javnega razpisa je izplačilo sredstev v obliki rente upravičencu, ki je nepreklicno prenehal opravljati kmetijsko in gozdarsko dejavnost ter kmetijo lastniško prenesel na mladega prevzemnika.

Cilj ukrepa je pospešitev strukturnih sprememb na kmetijah, izboljšanje starostne strukture kmetij in povečanje razvojne sposobnost kmetij ter produktivnosti dela v kmetijstvu. Vlagatelji so fizične osebe, ki nepreklicno prenehajo opravljati kmetijsko in gozdarsko dejavnost ter kmetijo prenesejo na mladega prevzemnika in mladi prevzemniki, ki lastniško prevzamejo kmetijo.
 
Obnova in razvoj vasi

Javni razpis bo zaprtega tipa, kar pomeni, da bo odprt od 7. 1. do vključno 25. 2. 2012 do 24. ure. Vse prispele vloge se bo po zaprtju razpisa točkovalo. Med vlogami, ki bodo presegle vstopno mejo točk, se bodo izbrale tiste, ki bodo dosegle višje število točk, do porabe sredstev za posamezen javni razpis. V okviru javnega razpisa bo na voljo 6 milijonov evrov. Najnižji znesek javne pomoči znaša 10.000 evrov na vlogo, skupna vrednost naložbe pa ne sme preseči 500.000 evrov (brez DDV). Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 iz naslova tega ukrepa pridobi do vključno 750.000 evrov pomoči.

Podpore se bodo dodeljevale za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih, ureditev vaških jeder, ureditev komunalne in prometne infrastrukture ter povezav v naseljih, obnovo in izgradnjo večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju ter preselitev kmetij iz vaških središč z namenom njihove celostne ureditve.

Cilj ukrepa je prispevati k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih. Vlagatelji so občine.
 
Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

Javni razpis bo zaprtega tipa, kar pomeni, da bo odprt od 7. 1. do vključno 25. 2. 2012 do 24. ure. Vse prispele vloge se bo po zaprtju razpisa točkovalo. Med vlogami, ki bodo presegle vstopno mejo točk, se bodo izbrale tiste, ki bodo dosegle višje število točk, do porabe sredstev za posamezen javni razpis. V okviru javnega razpisa bo na voljo 3 milijone evrov. Najnižji znesek javne pomoči znaša 3.000 evrov na vlogo, skupna vrednost naložbe pa ne sme preseči 300.000 evrov (brez DDV). Sredstva za fizične in pravne osebe zasebnega prava se bodo dodeljevale po pravilu »de minimis«.

Podpore v tem javnem razpisu se bodo dodeljevale za obnovo nepremične kulturne dediščine na podeželju, ki je spomenik, spomeniško območje ali registrirana nepremična dediščina, muzeje na prostem, prostore za postavitev stalnih zbirk etnološke dediščine ter ureditev in izgradnjo tematskih poti.

Cilj ukrepa je prispevati k ohranitvi dediščine na podeželju in izboljšanju kakovosti življenja ter posredno vplivati na večjo gospodarsko vitalnost podeželja. Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki so lastniki, solastniki, koncesionarji ali najemniki predmeta podpore. Vlagatelji so lahko tudi pooblaščeni upravljavci predmeta podpore in občine. Za predmet podpore 3 »ureditev in izgradnjo tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino določenega območja« so lahko vlagatelji tudi pooblaščeni zastopniki lastnika oziroma solastnika objekta oziroma prostora, ki je predmet podpore.

Novice


14.
Feb
2011

Kako lahko pridobim kredit za financiranje obratnih sredstev in investicij

NOVICA: DELAVNICA »Kako lahko pridobim kredit za financiranje obratnih sredstev in investicij (6m EURIBOR + 0,50%) po tako nizki obrestni meri?«

Več
17.
May
2011

Kmalu javni razpis za NEPOVRATNA SREDSTVA

Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica najavlja, da bo predvidoma dne 20.5.2011 v Uradnem listu RS in na tej spletni strani objavil Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjan...

Več
31.
May
2011

Slovenski regionalni sklad iz Ribnice je objavil razpis za nepovratna sredstva.

Slovenski regionalni sklad iz Ribnice, je objavil razpis za nepovratna sredstva za začetne investicije za podjetja v občinah Brda, Ajdovščina, Kanal, Miren-Kostanjevica, Vipava. Rok je 30.6.2011. Več...

Več

Prijava na brezplačne e-novice